Currency:   лв. |  

Прочетете настоящите Общите условия за ползване на TT-Shop.org

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. TT-Shop.org е каталог за тенис продукти на територията на Република България и ЕС, наричана за краткост каталожен магазин.

2. Домейнът TT-Shop.org, уеб сайтът и марката TT-Shop.org са собственост на фирма ТТ СПОРТ ЕООД . За целите на настоящите общи условия, наричаме цялата съвкупност TT-Shop.org

3. TT-Shop.org има право да променя по всяко време съдържанието на сайта, както и да прекрати използването му от даден потребител при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите на Република България и ЕС.

4. TT-Shop.org, собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

5. Част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта е нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Там са описани всички правила и политики за работа с лични данни, политики за използване на бисквитки (cokies), както и редица въпроси касаещи Вашата информационна сигурност, както и права и задължения, които се пораждат от използването на сайта.

 IV. ПРОМЯНА И ОТКАЗВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1. При липса на складова наличност от заявената стока, TT-Shop.org се задължава в рамките на един работен ден  да Ви уведоми за изчерпването на дадения артикул, по телефон или чрез съобщение по email.

2. Ако искате да направите промени свържете с администратора на TT-Shop.org  по телефон.

3. TT-Shop.org не приема електронни плащания. Всички разплащания по поръчки се извършват в брой при получаване на поръчката на приципа на НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ при избраният от клиента куриер в процеса на поръчка или по банков път.

V. ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1. Стандартният срок за доставка на поръчките е един работен ден, считано от датата на изпращане, освен ако няма допълнителни ограничения.

2. Всяка надлежно платена и получена от клиента (потребителя) поръчка се счита за осъществена сделка между него и TT-Shop.org, при което клиента получава права на потребител по ЗЗП.

3. Всяка стока, екземпляр, бройка или вид, присъстваща в поръчката е собственост на TT-Shop.org до момента в който клиента не заплати договорената цена за нея и няма налице осъществена сделка.

4. TT-Shop.org изпраща всички поръчки по куриер с опция за преглед и проба преди плащане. При отказ от получаване, клиента се задължава да заплати куриерските услуги в двете посоки.

5. Куриерските услуги и такса наложен платеж за всички пратки изпратени от TT-Shop.org са за сметка на клиентите.

6. Цената на доставка зависи от стойността на избраните артикули, от конкретната куриерска фирма и начина на доставка, избрани в процеса на генериране на поръчка, като при всички случаи крайната цена на доставка е посочена еднозначно в поръчката и е част от условията по сделката между TT-Shop.org и клиента.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

1. След получаване на стоката, клиентът има право да върне закупеният артикул, а TT-Shop.org да го приеме, без да дължи обезщетение, като са спазени следните условия:

- Стоката е във вида, в който е получена.

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

- Не са налице повреди и видими белези, причинени от употреба.

- Запазена оригинална опаковка, етикети, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

2. Според Закона за Защита на Потребителя, в случай, че решите да върнете продукт, то можете да го направите в срок от 14 дни от датата на получаване му.

3. Връщането се осъществява с предварително известие от Ваша страна чрез телефонно обаждане на телефон 0886 377 716 или на имейл office@tt-shop.org.

4. Транспортните разходи за връщане на продукта са за сметка на клиента.

VII. ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ

1. След получаване на стоката, клиентът има право да замени закупеният артикул с друг, а  TT-Shop.org да приеме замяната, без да дължи обезщетение, като са спазени следните условия:

- Стоката е във вида, в който е получена.

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

- Не са налице повреди и видими белези, причинени от употреба.

- Запазена оригинална опаковка, етикети, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

2. Според Закона за Защита на Потребителя, в случай, че решите да замените продукт, то можете да го направите в срок от 14 дни от датата на получаване му.

3. Замяната се осъществява с предварително известие от Ваша страна чрез телефонно обаждане на телефон 0886 377 716 или на имейл office@tt-shop.org .

4. При разлика в цените на заменените артикули, съответната страна дължи разликата в стойността на продуктите на другата страна.

5. Транспортните разходи за извършване на замяната на продуктите в двете посоки са за сметка на клиента.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

1. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

- констатирани липси;

- дефекти на стоката;

- несъответствие с обявения размер;

- несъответствие с обявената търговска марка.

2. За да предяви рекламация, клиента следва да извести TT-Shop.org в писмена форма в срок до 30 дни след откриване на дефекта, но не по-късно от две години от получаването му, по пощата с обратна разписка на адрес :

гр. Русе 7000,ул.”Дондуков Корсаков” 40.

3. При предявяване на рекламация, клиента трябва да изпрати продукта на адрес : гр. Русе 7000, ул.”Дондуков Корсаков” 40.

- Неговата оригинална продуктова опакова

- всички оригинални придружаващи покупката документи издадени от TT-Shop.org  – стокова разписка, касова бележка, фактура.

- всички оригинални придружаващи продукта сертификати и/или гаранционни карти, издадени от

 TT-Shop.org , производители или официални представители.

4. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

- възстановяване на заплатената сума;

- заменяне на стоката с нова;

- отбив от цената;

- отремонтиране на закупеният артикул 

Актуална информация от Закона за защита на потребителите

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

1. TT-Shop.org  гарантира, че всички предлагани продукти са оригинални.

2. Всички продукти закупени от TT-Shop.org  имат две години законова гаранция за дефекти, считано от деня на доставка.

3. Законовата гаранцията не покрива естествено износване, загуба, кражба, както и повреди, причинени при неподходяща употреба, инцидент или небрежно съхранение. 

4. TT-Shop.org  не носи отговорност за съпътстващи или последващи вреди, произтичащи от повреда или неизправност на продукта.

5. Всяко възстановяване на щети от страна на TT-Shop.org  при удволетворяване на гаранция не може да бъде по-високо от покупната цена на продукта.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от TT-Shop.org , като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в сайта.